February 24, 2016

پاسخ به یک پرسش

در ارتباط با یادداشت قبلی بسیاری از دوستان از من پرسیده اند چه راه بهتری از رای دادن به لیستی که در آن افراد ناشایست نیز وجود دارد پیشنهاد می کنی. پاسخ به یکی از آنان را این جا هم می آورم:

راه بهتری که من می شناسم نافرمانی مدنی است. این نافرمانی می تواند یک اعتراض ساده به انتخابات فرمایشی در فیسبوک باشد یا شرکت در اعتراضات خیابانی با استفاده از فرصت پیش آمده. آنچه برای جنبش سبز حیثیت آورد رای دادن یا ندادن نبود بلکه نافرمانی مدنی پس از آن بود.

Posted by reza at February 24, 2016 9:58 AM
مطالب مرتبط