February 13, 2016

به پیشباز روز عشاق

با برگردانِ ترانهای از گنجینهی لطیفِ آوازهای کولی، به پیشبازِ «روز عشاق» میروم:

valentijnsdag.jpg

چه کسی بر پای ظریفت کفش خواهد کرد،

چه کسی بر دست‌هایت دستکش خواهد پوشاند،

چه کسی لب‌های سرخابی‌ات را خواهد بوسید،

وقتی من در سرزمین‌های دورم؟

آه، تو می‌دانی زاغ چه سیاهِ سیاه است

اگر روزی رنگِ زاغ به ارغوانی برگردد

آنگاه عزیزم، من از عشق ورزیدن به تو دست خواهم کشید

چرا که می‌دانی دیگر تمام شده‌ام.

Posted by reza at February 13, 2016 9:29 AM
مطالب مرتبط