March 13, 2014

بی بی سی" و فیلم با من از دریا بگو"

"گفتگوی فیروزه خطیبی با من در باره فیلم "با من از دریا بگو" را که در سایت "بی بی سی فارسی منتشر شده در [این لینک] می توانید بخوانید
Posted by reza at March 13, 2014 10:24 PM
مطالب مرتبط