January 11, 2012

آقای هالو: سفر چشم و گوش آدم را باز می کند!

گرچه در پند ناپذیری ام تردید نیست اما این پند آقای هالو را هرگز پشتِ گوش نیانداخته ام. هنوز عرقِ سفر به پاریس خشک نشده کوله باز سبکی بسته ام تا برای دو هفته به جزیره ای دور افتاده بروم که نه به تلفن دسترسی داشته باشم و نه به اینترنت.

وقتی برگردم، دستکم برای این صفحه، دستِ خالی برنخواهم گشت.

Posted by reza at January 11, 2012 7:57 AM
مطالب مرتبط