November 21, 2011

شهرزاد نیوز و فیلم تابوی ایرانی

برای خواندن مطلبی در مورد بهائی ستیزی و بهائی گریزی، لطفا روی آرم شهرزاد نیوز کلیک کنید. این مقاله بر مبنای مصاحبه ای با من در  مورد فیلم "تابوی ایرای" تدوین شده است

Posted by reza at November 21, 2011 2:22 PM
مطالب مرتبط