September 24, 2011

احمد باطبی در سالگرد جنایت میکونوس

با نام احمد باطبی مثل بسیارانی دیگر وقتی چهرهی گیرایش به مثابه سمبل مقاومت دانشجوئی بر جلد نشریات نقش بست آشنا شدم. بعدها وقتی دردنامه شجاعانهاش از زندان فقاهتی به بیرون درز کرد کارم از آشنائی گذشت. با او همدرد شدم.

از آن روز تا آزادیاش از دانشگاه جهنمی اوین، و سپس خروجش از وطنی که آن همه درد برایش کشیده بود، دنبالش کردم. این بود که وقتی دو روز پیش به مناسبت سالگرد جنایت میکونوس با من تماس گرفت تا ببیند میتواند صحنهای از فیلم "جنایت مقدس" مرا در گزارشی که برای تلویزیون صدای آمریکا در دست تهیه داشت استفاده کند یا نه، انگار همبند سابقم را پس از سالها یافته باشم، با گرمی از پیشنهادش استقبال کردم. گپ کوتاهی هم در همان زمینه با هم زدیم که حاصلش را دقایقی پیش برایم فرستاد. دیدن و شنیدن گزارش احمد باطبی در سالگر جنایت میکونوس چهار دقیقه بیشتر وقتتان را نمیگیرد.

[گزارش احمد باطبی در سالگر جنایت میکونوس]

Posted by reza at September 24, 2011 6:33 PM
مطالب مرتبط