December 20, 2010

قسم به برف!

قسم به توربافت درخشانی که دست بلند آسمان بر خاک اروپا گسترده است که اگر این همه هواپیما بر باند فرودگاه ها بر زمین نمانده بود همچنان از این کشور به آن کشور در پرواز می بودم تا ساختن فیلم بلند مستند تازه ام را به عنوان "8+150" پی بگیرم؛ فیلمی که هفته هاست مرا از نوشتن در این صفحه بازداشته و در ماه های آینده نیز بیش از این ها باز خواهد داشت.

Posted by reza at December 20, 2010 6:04 AM
مطالب مرتبط