March 3, 2004

يك گزارش تصويرى از وسائل نقليه در كوبا

ميدانيد كه محاصره اقتصادى يكى از سنگينترين فشارهائيست كه دولت آمريكا بر دولتهائى كه به هر دليل با آنها مشكل دارد وارد ميآورد. و اين را هم ميدانيد كه دولت كوبا اكنون بيش از چهل سال است كه اين فشار را تحمل ميكند. نميخواهم به اين مبحث پيچيده بپردازم بلكه ميخواهم بگويم جدا از تاثيرات مخرب عميقى كه تحريم اقتصادى كوبا بر سياست، اقتصاد و تامين خدمات اجتماعى اين كشور داشته است زندگى روزمره مردم را نيز بشدت تحت تاثير قرار داده است. به عنوان نمونه آنچه در اولين لحظه ورود به كوبا به چشم هر بيننده اى ميخورد فرسودگى چاره ناپذير وسائل نقليه در كوباست كه نتيجه مستقيم همين تحريم اقتصادى طولانى است. عكسهائى را كه در زير برايتان به نمايش ميگذارم سال گذشته در هاوانا و سانتياگوى كوبا، دومين شهر بزرگ اين كشور، گرفته ام. من در اين مطلب فقط به وسائل نقليه خواهم پرداخت ولى اگر مايل باشيد بيشتر از جامعه كوبا بدانيد چنانچه مقاله بلند مرا در اين باره با عنوان "كوبائى كه من ميشناسم" نخوانده ايد شما را به اين مقاله كه به تاريخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۳ در همين سايت بازچاپ شده ارجاع ميدهم ﴿اگر در سمت راست همين صفحه در بخش آرشيو روى ماه سپتامبر كليك كنيد ميتوانيد اين مقاله را بيابيد.﴾

آنها كه به همه چيز خوشبينانه نگاه ميكنند ميتوانند بگويند كه هاوانا با خانه هاى قديمى و زيباى دوره استعمارى اسپانيا و اتوموبيلهاى آنتيك آمريكائى دهه پنجاه و شصت به يك نمايشگاه زنده آثار عتيقه ميماند. اگر از اين دسته باشيد از اين عكس من بايد خوشتان بيايد.

coche.jpg

ولى بايد رويتان را در خيابان برنگردانيد وگرنه با اين درشكه ها مواجه ميشويد!

cochecaballo.jpg

يا اگر ديد وسيعترى داشته باشيد ممكن است هر دو را در يك نما ببينيد. مثل اين عكس!

coche2.jpg

و اما مشكل وسائل نقليه عمومى در كوبا مشكلى است باور نكردنى. اگر توريست باشيد البته از اين نظر كمترين مشكلى نخواهيد داشت. دهها شركت تاكسيرانى تلفنى دولتى با سواريهاى نسبتا نو و گاهى خيلى مدرن ﴿بسته به گشادى جيبتان﴾ در تمام طول ۲۴ ساعت در خدمت شما خواهند بود. اگر از توريستهاى خرپول نباشيد ميتوانيد از تاكسيهاى با نمك مخصوص آب و هواى كوبا استفاده كنيد كه خيلى ارزانتر تمام ميشود. اين تاكسيها كه در واقع موتور سيكلت وسپا مانند هستند كه عقبشان صندلى دو نفره تعبيه شده و نيم طاقى مثل درشكه بخشى از آن را ميپوشاند "cocotaxi" نام دارد، يعنى تاكسى نارگيلى زيرا هم به رنگ زرد نارگيلى هستند و هم هيكلشان به پوسته نارگيل ميماند. در اين عكس چند تا كوكو تاكسى به انتظار مسافر جلو يك هتل بزرگ صف كشيده اند.

Cocotaxi.jpg

براى خود كوبائيها مسئله حمل و نقل روزانه عذابى است اليم. بويژه در ساعتهاى آغاز و پايان روز هزاران نفر در دو سوى خيابانها به انتظار هر چه آنها را به مقصد برساند ميايستند، دوچرخه، سه چرخه، موتور، سوارى شخصى يا اتوبوس. ارزانترين وسيله نقليه اما همان اتوبوس است كه بليتش تقريبا مجانى است، اما به شرط آنكه به موقع برسد و جا داشته باشد! يكى از اختراعات با نمك كوبائيها در زمينه تامين وسيله نقليه عمومى ساخت اتوبوسى است كه به آن "camello" يعنى شتر، ميگويند. همانطور كه در عكس ميبينيد اتاق اين اتوبوس مثل شتر كوهان دارد. قسمت جلو اينگونه اتوبوسها يك تريلى بزرگ قديمى است كه اتاق شتر مانند به آن وصل شده است ﴿اگر به عكس خوب دقت كنيد متوجه منظورم ميشويد.﴾

Camello.jpg

از سه چرخه اسم بردم بگذاريد عكسى از آن را نشانتان بدهم. من هرگز نتوانستم خودم را راضى كنم كه سوار يكى از آنها بشوم. رانندگان آنها معمولا مردانى نحيف اند كه بايد سه چرخه و مسافر را در خيابانهاى ناهموار پيش برانند. نميدانم چرا اين عمل مرا به ياد دوره برده دارى مياندازد!

bicycleta.jpg

رانندگان كوبائى عموما خيلى سعه صدر دارند. غير ممكن است در مسيرشان كسى را سوار نكنند. و عموما بدون دريافت پول. كاميونى نيست كه از خيابانى بگذرد و عده اى در عقب آن سوار نشوند مثل آنچه در اين عكس ميبينيد.

camiun.jpg

و بالاخره اين عكس آخرى بايد براى كسانى كه آمريكا را ديده اند آشنا باشد.

guagua.jpg

اين اتوبوس مخصوص مدارس در امريكاست. امريكائيها هنوز هم آنرا به همين مدل و به همين رنگ ميسازند تا از همه اتوبوسهاى ديگر متمايز باشد. اگر بتوانيد در اين عكس نوشته بالاى اتوبوس را بخوانيد مى فهميد كه اين اتوبوس متعلق به "مدرسه بين الملى سينما و تلويزيون" كوبا يعنى همانجائى است كه من سال گذشته در آن تدريس ميكردم. اين مدرسه از هر نظر موقعيتى متفاوت دارد. داشتن دو اتوبوس از اين دست در كشورى مثل كوبا نشانه غير قابل انكار اين امتياز استثنائى است!

Posted by reza at March 3, 2004 11:16 AM
مطالب مرتبط